Wyciśnij maksa z wakacji

Weź Udział Aby wziąć udział w konkursie, musisz mieć ukończone 18 lat.

1. Kup dowolne produkty Original Source
w drogerii Rossmann w czasie trwania promocji.
(01.08.2017 - 25.09.2017 r.)

2. Zachowaj paragon.

3. Odpowiedz na pytanie poniżej:

,,Jak wyciskasz maksa z wakacji?”.

Spośród autorów nadesłanych odpowiedzi co 2 tygodnie wybieramy laureatów nagród.

Web-form is not active. Konkurs zakończony.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

NAGRODY DO WYGRANIA CO 2 TYGODNIE:

Produkty promocyjne

Sweet Apple & Vanilla Milk <br>250 ml

Sweet Apple & Vanilla Milk
250 ml

Lime & Coconut Milk <br>250 ml

Lime & Coconut Milk
250 ml

Green Banana & Bamboo Milk <br>250 ml

Green Banana & Bamboo Milk
250 ml

Vanilla & Raspberry <br>500 ml

Vanilla & Raspberry
500 ml

Mango <br>500 ml

Mango
500 ml

Lime <br>500 ml

Lime
500 ml

Raspberry & Vanilla Milk <br>500 ml

Raspberry & Vanilla Milk
500 ml

Mango & Macadamia <br>500 ml

Mango & Macadamia
500 ml

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„WYCIŚNIJ MAKSA Z WAKACJI”

I. Zasady ogólne konkursu

I.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wyciśnij maksa z wakacji”, zwanego dalej również „Konkursem”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi - Śródmieścia, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

I.2. Nad prawidłowością urządzania Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, działająca na podstawie Regulaminu Komisji Konkursowej wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel PZ Cussons Polska S.A oraz dwóch przedstawicieli Organizatora.

I.3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sieciach drogerii Rossmann.

I.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia
25 września 2017 r.

I.5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych (dalej: Uczestnicy), które w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r. (dalej: Okres trwania Konkursu) dokonają zakupu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego bądź reprezentanci osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w drogeriach Rossmann zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Punkty Sprzedaży), produktu lub produktów marki Original Source wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: Produkty) oraz odpowiedzą za pośrednictwem strony internetowej www.originalsource.pl na pytanie konkursowe „Jak wyciskasz maksa z wakacji?”

I.6. Zakup dowolnego Produktu lub Produktów w Punktach Sprzedaży upoważnia do wzięcia udziału w Konkursie bez względu na to czy zostały one oznaczone promocyjną naklejką zawierającą informacje o Konkursie. Jednorazowy zakup Produktu lub Produktów potwierdzony jednym paragonem uprawnia do jednego zgłoszenia w konkursie, bez względu na ilość Produktów udokumentowanych tym paragonem.

I.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami
w Okresie trwania Konkursu: Organizatora, PZ Cussons Polska S.A., pracownicy Punktów Sprzedaży, o których mowa w pkt I.5. Regulaminu. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny,
o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

I.8. Konkurs polega na tym, że osoba, o której mowa w pkt I.5. uczestniczy
w Konkursie, w którym oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Laureaci Konkursu wyłaniani są przez Komisję Konkursową na podstawie oceny Komisji Konkursowej odpowiedzi na pytanie „Jak wyciskasz maksa z wakacji?”, które Uczestnicy przesyłają w sposób określony w pkt II.2, przy czym treść odpowiedzi, której uczestnik udziela, nie może być dłuższa niż 500 znaków (uwzględniając spacje).

I.9. Celem Konkursu jest zainteresowanie konsumentów nowymi produktami.

I.10. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.originalsource.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Konkursu Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

I.11. Osoby, o których mowa w pkt I.5. Regulaminu, przystępując do udziału
w Konkursie, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

II.1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, o której mowa w ust. I.5., która
w dniach od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. dokona zakupu Produktu lub Produktów, wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oferowanych do sprzedaży w dowolnym Punkcie Sprzedaży, udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT oraz zgłosi udział w Konkursie w sposób przewidziany w pkt II.2.

II.2. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje się dokonując rejestracji na stronie www.originalsource.pl przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego o określonej niżej treści.
II.2.1. Uczestnik w treści zgłoszenia obligatoryjnie podaje:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu komórkowego,
c) numer dowodu zakupu,
d) datę zakupu.
e) adres e-mail
II.2.2. Ponadto Uczestnik musi:
a) odpowiedzieć na pytanie „Jak wyciskasz maksa z wakacji?” (przy czym treść odpowiedzi nie może być dłuższa niż 500 znaków ze spacjami),
b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu
d) wyrazić zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu udostępniony przez Uczestnika informacji związanych z Konkursem
II.2.3. złożyć oświadczenie, że udzielona przez odpowiedź na pytanie o konkursowe została przez niego wykonana i jest wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiada prawa autorskie do tej treści.
II.2.4. Uczestnik w treści zgłoszenia dobrowolnie podaje adres e-mail. W przypadku podania przez Uczestnika w formularzu adresu e-mail, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania w Konkursie oraz niniejszy Regulamin w formacie pdf.

II.3. Sprzedaż Produktów (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) objętych Konkursem odbywa się od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. Zakup Produktów lub zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po terminie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

II.4. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki określone w pkt II.1. powinna w Okresie trwania Konkursu wskazanym w pkt I.5. i okresie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w pkt II.3. powyżej:
a) dokonać zakupu potwierdzonego paragonem lub fakturą VAT w Punkcie Sprzedaży dowolnego Produktu lub Produktów oraz zachować dowód dokonania tego zakupu w postaci oryginału paragonu albo faktury VAT do dnia ostatecznego terminu wydania nagród, o którym mowa w pkt V.12.,
b) następnie, w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. od godz. 0:00:00 do dnia 25 września 2017 r. do godz. 23:59:59, dokonać poprawnego zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z punktem II.2.

II.5. O czasie zgłoszenia dokonanego w trybie opisanym w pkt II.2 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.originalsource.pl w systemie informatycznym Organizatora.

II.6. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT), wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na kolejnym miejscu na liście rankingowej stworzonej podczas danego posiedzenia Komisji Konkursowej, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

II.7. Niezależnie od liczby dokonanych przez Uczestnika zakupów Produktów i niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę główną, o której mowa w pkt III.1.1. lit. a) w całym Okresie trwania Konkursu.

II.8. Paragony albo faktury VAT niepotwierdzające w sposób jednoznaczny zakupu Produktów nie upoważniają do wzięcia udziału w Konkursie. W szczególności nie upoważniają do udziału w Konkursie paragony albo faktury VAT, w których treści kupiony produkt określony jest co do gatunku, a nie marki, np. „żel”.

II.9. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie przed upływem terminu odstąpienia,
o którym mowa w pkt VII.5. lit. b), jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika wyraźnego żądania świadczenia przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Nagrody w Konkursie

III.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Konkursie, są:
III.1.1. Nagroda główna:
a) 4 (słownie: cztery) vouchery na okaziciela uprawniające, według wyboru Laureata, do: lotu balonem albo jazdy typu „offroad” albo wejścia do Wake Park’u, na zasadach określonych w regulaminie wykorzystania vouchera, który dołączony będzie do vouchera, o wartości 4.090,00 zł brutto każdy (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 455,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), która jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Łączna wartość nagrody głównej wynosi 4.545,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100) każda. Łączna wartość nagród głównych wynosi 18.180,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

III.1.2. Nagrody drugiego rzędu:
a) 8 (słownie: osiem) desek longboard o wartości 560,00 zł brutto każda (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Łączna wartość wszystkich nagród drugiego rzędu wynosi 4.480,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

III.1.3. Nagrody trzeciego rzędu:
a) 40 (słownie: czterdzieści) nagród w postaci zestawu kosmetyków Original Source, gdzie w skład każdego wchodzi: 1x Original Source żel pod prysznic LIME 500 ml; 1x Original Source żel pod prysznic VANILLA & RASPBERRY 500 ml; 1x Original Source mleczko pod prysznic BANANA & BAMBOO MILK 250 ml; 1x Original Source mleczko pod prysznic LIME & COCONUT MILK 250 ml; 1x Original Source mleczko pod prysznic APPLE & VANILLA MILK 250 ml; 1x Original Source żel pod prysznic MANGO 250 ml; 1x Original Source żel pod prysznic Extreme HYDRATION BLUE GINGER 250 ml; 1x Original Source żel pod prysznic EXTREME TINGLE XXX MINT 250 ml. Wartość każdego zestawu to 77,90 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych 90/100). Łączna wartość wszystkich nagród trzeciego rzędu wynosi 3.116,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

III.2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III.3. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 25.776,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

III.4. Opodatkowanie wygranych w Konkursie nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych., mając jednak na uwadze zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)


IV. Sposób urządzenia Konkursu

IV.1. Łącznie w Konkursie przewidziane są 4 posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbywają się w biurze Organizatora, przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972, które odbędą się w następujących terminach:
IV.1.1. W dniu 18 sierpnia 2017 r. Komisja Konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2017 r. od godz. 0:00:00 do 14 sierpnia 2017 r. do godziny 23:59:59
IV.1.2. W dniu 1 września 2017 r. Komisja Konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 15 sierpnia 2017 od godz. 0:00:00 do 28 sierpnia 2017 r. do godziny 23:59:59
IV.1.3. W dniu 15 września 2017 r. Komisja Konkursowa wybierze laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 29 sierpnia 2017 r. od godz. 0:00:00 do 11 września 2017 r. do godziny 23:59:59
IV.1.4. W dniu 29 września 2017 r. Komisja Konkursowa wybierze laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 12 września 2017 r. od godz. 0:00:00 do 25 września 2017 r. do godziny 23:59:59

IV.2. Podczas każdego z posiedzeń, o których mowa w pkt IV.1 Komisja Konkursowa spośród poprawnych zgłoszeń tworzy ranking 13 zgłoszeń otrzymanych w terminach wskazanych w pkt IV.1 według ilości przyznanych punktów, o których mowa w pkt IV.3. Jeżeli liczba wszystkich zgłoszeń jest mniejsza niż 13, wówczas Komisja Konkursowa tworzy ranking wszystkich zgłoszeń otrzymanych w terminach wskazanych w pkt IV.1.

IV.3. Komisja Konkursowa przyznaje punkty od 1 do 10 gdzie jeden to najsłabsza ocena, a 10 to najwyższa. Komisja Konkursowa oceni wszystkie nadesłane odpowiedzi według własnego uznania, uwzględniając inwencję i styl wypowiedzi, jej oryginalność oraz walory artystyczne. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku zgłoszeń o równej liczbie punktów o miejscu w rankingu decyduje czas dokonania zgłoszenia.

IV.4. W pierwszej kolejności Uczestnikowi, którego zgłoszenie zajęło miejsce 1 w rankingu stworzonym podczas każdego z posiedzeń Komisji Konkursowej w Konkursie przyznaje się Nagrodę główną, o której mowa w pkt III.1.1. lit. a), przy czym do Uczestnika należy decyzja co do rodzaju Nagrody głównej (voucher’a), który otrzyma. Nagrody główne przyznawane są Uczestnikom, których zgłoszenia znalazły się na najwyższych miejscach rankingu stworzonego przez Komisję Konkursową w kolejności ich umieszczenia na liście rankingowej. Jeżeli wskutek odmowy Laureata przyjęcia nagrody bądź niespełniania przez Laureata postanowień niniejszego Regulaminu, wydanie nagrody nie będzie możliwe, wówczas dana Nagroda główne zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie znalazło się na dalszym miejscu listy rankingowej stworzonej podczas danego posiedzenia Komisji Konkursowej, przy czym również ten Laureat będzie miał prawo wyboru rodzaju Nagrody głównej (voucher’a), który otrzyma.

IV.5. W drugiej kolejności Uczestnikom, których zgłoszenia zajęły miejsca 2-3 w rankingu stworzonym podczas każdego z posiedzeń Komisji Konkursowej w Konkursie przyznaje się nagrody drugiego rzędu, o których mowa w pkt III.1.2. lit. a). Nagrody drugiego rzędu przyznawane są Uczestnikom, których zgłoszenia znalazły się na najwyższych miejscach rankingu stworzonego przez Komisję Konkursową w kolejności ich umieszczenia na liście rankingowej, począwszy od pierwszego zgłoszenia, któremu nie została przyznana Nagroda główna. Jeżeli wskutek odmowy Laureata przyjęcia nagrody bądź niespełniania przez Laureata postanowień niniejszego Regulaminu, wydanie nagrody nie będzie możliwe, wówczas dana nagroda drugiego rzędu zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie znalazło się na dalszym miejscu listy rankingowej stworzonej podczas danego posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV.6. W trzeciej kolejności Uczestnikom, których zgłoszenia zajęły miejsca 4-13 w rankingu stworzonym podczas każdego z posiedzeń Komisji Konkursowej w Konkursie przyznaje się nagrody trzeciego rzędu, o których mowa w pkt III.1.3. lit. a). Nagrody trzeciego rzędu przyznawane są Uczestnikom, których zgłoszenia znalazły się na najwyższych miejscach rankingu stworzonego przez Komisję Konkursową w kolejności ich umieszczenia na liście rankingowej, począwszy od pierwszego zgłoszenia, któremu nie została przyznana Nagroda główna ani nagroda drugiego rzędu. Jeżeli wskutek odmowy Laureata przyjęcia nagrody bądź niespełniania przez Laureata postanowień niniejszego Regulaminu, wydanie nagrody nie będzie możliwe, wówczas dana nagroda trzeciego rzędu zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie znalazło się na dalszych miejscach listy rankingowej stworzonej podczas danego posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV.7. Jeżeli wskutek procedury opisane w pkt IV.4, IV.5 oraz IV.6 w konsekwencji wyczerpania się zgłoszeń na liście rankingowej nie zostaną wydane wszystkie nagrody, wówczas nagrody takie pozostaną w gestii Organizatora.

V. Wydanie nagród.

V.1. Laureat Konkursu powiadamiany jest o wygranej telefonicznie w ciągu 5 dni od daty wyłonienia przez Komisję Konkursową danego Laureata. W trakcie rozmowy telefonicznej Laureat powiadamiany jest o wyniku danego posiedzenia Komisji Konkursowej oraz proszony o potwierdzenie, że:
a) jest osobą, która ukończyła 18 rok życia,
b) wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,
c) dokonał zakupu Produktów Original Source objętych konkursem w sieci drogerii Rossmann i posiada dowód dokonania tego zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT
d) nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie
z pkt I.7.

V.2. W trakcie rozmowy telefonicznej Laureat Nagrody głównej wybiera rodzaj voucher’a, który chce otrzymać. Laureat jest związany wyborem, którego dokonał w trakcie rozmowy telefonicznej.

V.3. W trakcie rozmowy telefonicznej Laureat Nagrody głównej, nagrody drugiego lub trzeciego rzędu może zostać poproszony o przesłanie na adres biura Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972, oryginału paragonu lub faktury VAT.

V.4. W przypadku, gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem lub Laureat nagrody nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator podejmuje 6 (sześć) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody w godzinach od 9.00 do 17.00 przy czym w pierwszej kolejności wykonywane są 3 (trzy) próby połączenia w odstępach, co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:
a) nieodebranie przez Laureata telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,
b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata (krótkie sygnały przerywane),
c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata,
d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata poza zasięgiem sygnału operatora.

V.5. Postanowienia zawarte w pkt V stosuje się odpowiednio do wszystkich Laureatów, w tym Laureatów wybranych z dalszych miejsc list rankingowych, według zasad określonych w pkt IV.4., IV.5., IV.6. Organizator powiadamia Uczestników z kolejnych miejsc listy rankingowej, w kolejności ich umieszczenia na liście, niezwłocznie po dopełnieniu procedury opisanej w pkt V.4, to znaczy w ciągu 1 (jednej) godziny od zakończenia nieudanej szóstej próby nawiązania kontaktu telefonicznego z pierwotnie wytypowanym Laureatem.

V.6. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata Nagrody głównej, nagrody drugiego rzędu bądź nagrody trzeciego rzędu wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie Organizatorowi przez Laureata, w przypadku przedstawienia żądania, o którym mowa w pkt V.3., nie później niż w terminie 7 dni od daty przedstawienia żądania, oryginalnego paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT).

V.7. Paragon (paragony) albo fakturę VAT (faktury VAT) Laureat może:
a) dostarczyć osobiście w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres biura Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt V.6. miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Laureat uzyskuje pisemne potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,
b) rezygnując z dostarczenia osobistego, opisanego w pkt V.7. lit. a) powyżej, Laureat może przesłać na koszt własny do biura Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2
w Warszawie, kod pocztowy 02-972 za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej priorytetowej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu, o którym mowa
w pkt V.6., decyduje data stempla pocztowego.

V.8. Jeżeli Laureat nie przedstawi na żądanie Organizatora w podanym terminie paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT), wówczas traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na dalszym miejscu listy rankingowej, według zasad określonych w pkt IV.4., IV.5., IV.6.

V.9. Nagrody główne i nagrody drugiego rzędu wysyłane będą do Laureatów za pośrednictwem przesyłek kurierskich w ciągu 14 dni od daty powiadomienia ich o wygranej, a w przypadku przedstawienia żądania, o którym mowa w pkt V.3. od zadośćuczynienia temu żądaniu zgodnie z pkt V.6. Nagrody trzeciego rzędu będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w ciągu 14 dni od daty powiadomienia laureatów o wygranej, a w przypadku przedstawienia żądania, o którym mowa w pkt V.3. od zadośćuczynienia temu żądaniu zgodnie z pkt V.6.

V.10. Laureat nagrody głównej, o której mowa w pkt III.1.1. lit. a), może wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.originalsource.pl, a także w materiałach PR oraz materiałach marketingowych, tworzonych przez firmę PZ Cussons Polska S.A. na potrzeby komunikacji Konkursu, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają oraz dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przekazania nagrody ze swoim wizerunkiem.

V.11. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

V.12. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 30.11.2017 r., z tym, że w stosunku do osób, od których zażądano przedstawienia paragonu lub faktury VAT nie wcześniej niż w dacie przedstawienia tych dokumentów.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

VI.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres biura Organizatora przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Konkursu oraz podaniem:
a) swojego imienia i nazwiska;
b) adresu;
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
d) treści żądania;
e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

VI.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 15.12.2017 r. za pośrednictwem przesyłki pocztowej, kurierskiej lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 22.12.2017 r., nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do biura Organizatora nie może być późniejsza niż 15.12.2107 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

VI.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, o której mowa w pkt I.4. powyżej,
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 22.12.2017 r.

VI.4. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 29.12.2017 r.

VI.5. Od decyzji Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

VII.1. W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Konkursu;
b) umożliwienie zgłoszenia udziału w Konkursie;
c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

VII.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą rejestracji, o której mowa w pkt II.2.

VII.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

VII.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

VII.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:
a) przez opuszczenie strony internetowej Konkursu
albo
b) w przypadku Uczestników będących konsumentami, którzy dokonali rejestracji w sposób wskazany w pkt II.2. – przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również w innej formie.

VII.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Explorer 8.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0 lub nowsze.

VII.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.originalsource.pl oraz wiadomości SMS treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

VII.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

VII.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. VII.8 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

VII.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

VII.11. Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu.

VII.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Postanowienia końcowe

VIII.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

VIII.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PZ Cussons Polska SA, ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000090679, o kapitale zakładowym w wysokości 41.197.399,10 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 017471692 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5272364701. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników stosownie do treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres PZ Cussons Polska SA, ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa.

VIII.3. Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki
Załącznik nr 1. Lista Produktów uczestniczących w Konkursie.
Załącznik nr 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.


Załącznik nr 1 Lista Produktów objętych Konkursem

1. Żel pod prysznic Original Source Lime 500 ml
2. Żel pod prysznic Original Source Vanilla&Raspberry 500 ml
3. Żel pod prysznic Original Source Mango 500 ml
4. Mleczko pod prysznic Original Source Lime&CoconutMilk 250 ml
5. Mleczko pod prysznic Original Source Apple &VanillaMilk 250 ml
6. Mleczko pod prysznic Original Source Green Banana &BambooMilk 250 ml
7. Płyn do kąpieli Original Source Mango &Macadamia 500 ml
8. Płyn do kąpieli Original Source Vanilla&Raspberry 500 ml

Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, nr faksu: 22 201 21 08,
e-mail: kontakt@promocja-originalsource.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi udziału w konkursie (*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data


*Niepotrzebne skreślić.

Kontakt

Jeśli masz pytanie,
wypełnij formularz kontaktowy

lub skontaktuj się z nami pod numerem infolinii:

+48 22 331 81 18
(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00)

i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2
02-972 Warszawa
Z dopiskiem: „Wyciśnij maksa z wakacji”

lub

konkurs-originalsource@i360.com.pl

Web-form is not active.
Konkurs zakończony.
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.